03/04/2017 , 02:44 PM
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

28/03/2017 , 02:01 PM
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Chi tiết

10/03/2017 , 02:35 PM
Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được chấp thuận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chi tiết

08/03/2017 , 05:02 PM
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chi tiết

08/03/2017 , 04:53 PM
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các khoản cho vay công ty con, công ty liên kết

Chi tiết

13/02/2017 , 03:58 PM
Đính chính nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

Chi tiết

10/02/2017 , 04:22 PM
Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin từ nhiệm

Chi tiết

07/02/2017 , 11:29 AM
NVT: Giải trình về việc kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 âm

Chi tiết

25/01/2017 , 04:43 PM
NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2016

Chi tiết

3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon