27/04/2017 , 03:53 PM
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chi tiết

27/04/2017 , 10:41 AM
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

19/04/2017 , 03:13 PM
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

17/04/2017 , 03:32 PM
Báo cáo thường niên năm 2016

Chi tiết

03/04/2017 , 02:44 PM
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết

28/03/2017 , 02:01 PM
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Chi tiết

10/03/2017 , 02:35 PM
Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được chấp thuận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chi tiết

08/03/2017 , 05:02 PM
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chi tiết

08/03/2017 , 04:53 PM
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các khoản cho vay công ty con, công ty liên kết

Chi tiết

3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon