20/04/2018 , 03:58 PM
NVT: Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp

Chi tiết

20/04/2018 , 03:54 PM
NVT: Giải trình liên quan đến việc cổ phiếu NVT bị đưa vào diện kiểm soát

Chi tiết

14/04/2018 , 03:13 PM
NVT: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

05/04/2018 , 04:30 PM
NVT: Công bố báo cáo thường niên năm 2017

Chi tiết

28/03/2018 , 03:18 PM
NVT: Giải trình về lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch lợi nhuận hợp nhất, lợi nhuận Công ty mẹ giữa năm 2017 và năm 2016 và thay đổi tổng tài sản của Công ty

Chi tiết

19/03/2018 , 09:30 AM
NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Hoàng Anh Dũng

Chi tiết

16/03/2018 , 04:36 PM
NVT: Công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Chi tiết

06/03/2018 , 04:21 PM
NVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết

06/03/2018 , 04:17 PM
NVT: Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon