29/04/2016 , 11:13 AM
NVT: Báo cáo tài chính Quý I.2016

Chi tiết

25/04/2016 , 10:01 AM
NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Chi tiết

21/04/2016 , 10:42 AM
NVT: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2016

Chi tiết

19/04/2016 , 05:22 PM
NVT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Chi tiết

14/04/2016 , 10:35 AM
Thông báo về việc cổ phiếu NVT được giao dịch trở lại từ ngày 15/4/2016

Chi tiết

02/04/2016 , 02:22 PM
Thông báo về việc ngừng giao dịch cổ phiếu NVT từ ngày 07/4/2016

Chi tiết

14/04/2016 , 02:12 PM
Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo thường niên năm 2015

Chi tiết

05/04/2016 , 10:57 AM
NVT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết

28/03/2016 , 11:42 AM
NVT: Công bố các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Chi tiết

6    7    8    9    10    11    12    13    14    15
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon