Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

                  Số: 15/2014/NVB-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2014

 THÔNG BÁO

Về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2014

 

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2014, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014

2.      Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3.      Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo thuận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

-      Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

-      Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014;

-      Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

-      Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

-      Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014;

-      Thông qua thù lao năm 2013 và định mức thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS;

-      Việc phát hành riêng lẻ tối đa 20 triệu cổ phiếu để bổ sung tái cấu trúc tài chính công ty;

-      Huy động 400 tỷ đồng dưới dạng trái phiếu, khoản vay phục vụ nhu cầu các dự án;

-      Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại từng thời điểm khi có quy định pháp luật mới về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết;

-      Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 09 thành viên lên 10 thành viên;

-      Sửa đổi Điều lệ công ty;

-      Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

-      Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới năm 2014 - 2019;

-      Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28 tháng 02 năm 2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.      Xác nhận tham dự Đại hội: Để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội được hoàn tất, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận đăng tải trên website của Công ty) và gửi về: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo đường bưu điện hoặc gửi fax (04. 39264952) trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2014.

6.      Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-   Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

-   Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực);

-   Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7.      Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: http://www.ninhvanbay.vn.

8.      Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 39264950/51                            Fax: 04. 39264952

Website: http://www.ninhvanbay.vn                 Email: ir@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại, ăn, nghỉ và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (đã ký) 

 Lê Xuân Hải


Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2014:

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Tổng giám đốc

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tờ trình của HĐQT

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ

Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất

Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon