Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/8/2014

THÔNG BÁO

(Số 35/2014/NVB-TB ngày 15 tháng 7 năm 2014)

Về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2014

Kính gửi: Toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2014, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 14 giờ 00 phút, Chủ Nhật, ngày 03 tháng 8 năm 2014

2.      Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

3.      Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo thuận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

-      Thông qua phương án phát hành trái phiếu có bảo đảm.

-      Thông qua việc ký kết các giao dịch với bên có liên quan của Công ty.

-      Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ.

-      Chuyển nhượng tài sản của Công ty.

-      Sửa đổi Điều lệ Công ty về vốn điều lệ.

-      Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

-      Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30 tháng 6 năm 2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.      Xác nhận tham dự Đại hội: Để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội được hoàn tất, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận đăng tải trên website của Công ty) và gửi về: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo đường bưu điện hoặc gửi fax (04. 39264952) trước 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2014.

6.      Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-   Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

-   Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực);

-   Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7.      Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: http://www.ninhvanbay.vn.

8.      Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 39264950/51                            Fax: 04. 39264952

Website: http://www.ninhvanbay.vn                 Email: ir@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại, ăn, nghỉ và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Xuân Hải

 

GIẤY TỜ VÀ DỰ THẢO CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phương án phát hành trái phiếu

Giấy xác nhận tham dự ĐH

Giấy ủy quyền tham dự ĐH

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon