Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

                             

Số: 16/2017/NVB-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2017

 

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017

2.      Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3.      Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo thuận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

3.1.            Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

3.2.            Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017;

3.3.            Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

3.4.            Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

3.5.            Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017;

3.6.            Định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;

3.7.            Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022;

3.8.            Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014 - 2019);

3.9.            Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 22 tháng 3 năm 2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.      Xác nhận tham dự Đại hội: Để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội được hoàn tất, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận đăng tải trên website của Công ty) và gửi về: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo đường bưu điện hoặc gửi fax (04. 3926 4952) trước 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017.

6.      Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-    Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

-    Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực);

-    Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự cuộc họp).

7.      Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: http://www.ninhvanbay.vn.

8.      Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liênquan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 39264950/51                                  Fax: 04. 39264952

Website: http://www.ninhvanbay.vn                       Email: ir@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền do cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thư ký HĐQT;

- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Lê Xuân Hải


Các tài liệu, biểu mẫu:

CV18_CBTT

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐH

Mẫu Giấy Ủy quyền

Thông báo về việc bầu HĐQT, BKS

Mẫu Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS

Mẫu Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

Mẫu tờ khai lý lịch người ứng viên

Mẫu kê khai danh sách người có liên quan của ứng viên

Tài liệu DHCD

BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2016

BCTC kiểm toán riêng năm 2016

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon