Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Lê Việt

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo về việc đăng ký mua bán cổ phiếu của ông Hoàng Lê Việt - cổ đông nội bộ liên quan đến ông Hoàng Anh Dũng và bà Lê Thị Thu Hà, thành viên HĐQT của Công ty như sau:


1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Lê Việt

2. Số CMND của người thực hiện giao dịch: 225219498 ngày cấp 07/11/2009 tại CA tỉnh Khánh Hòa

3. Điện thoại liên hệ:                                   Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT (Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

6. Số tài khoản giao dịch: 005C623888

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 5.149.840 CP (8,51%)

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:

- Hoàng Anh Dũng (CMND số: 225260479; Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc).

- Lê Thị Thu Hà (CMND số: 220695408; Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị)

9. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con

10. Số lượng cổ phiếu đăng giao dịch:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phiếu

11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.149.840 CP (10,16%)

12. Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu

13. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

14. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 03/01/2012 đến ngày 03/03/2012.


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon