Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin từ nhiệm

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Bernardi Djumiril vì lý do cá nhân.

Căn cứ quy định của pháp luật, ông Bernardi Djumiril không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm nói trên.

Chi tiết xem file đính kèm

CV10.2017_CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon