Ông Hoàng Anh Dũng - cổ đông nội bộ đăng ký mua và bán 2.500.000 cp NVT

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo về việc đăng ký mua và bán cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng - cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Anh Dũng

2. Số CMND của người thực hiện giao dịch: 225260479 ngày cấp 24/06/2009 tại CA tỉnh Khánh Hòa

3. Điện thoại liên hệ:                                   Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT (Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

6. Số tài khoản giao dịch: 005C 623999 tại CTCP Chứng khóan Thăng Long

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 6.897.190 CP (11.4%)

8.  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.500.000 cổ phiếu

10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.897.190 CP (11.4%)

11. Mục đích thực hiện giao dịch: theo nhu cầu đầu tư cổ phiếu của cá nhân

12. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

13. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/02/2012 đến ngày 02/04/2012.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon