NVT - Thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên Công ty Cp Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc triệu tập tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ tư ngày 24 tháng 04 năm 2013;

2. Địa điểm: Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

-      Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2013;

-      Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013;

-      Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

-      Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

-      Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

-      Sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty;

-      Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

-      Thông báo kết quả thực hiện phát hành riêng lẻ;

-      Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 03 tháng 04 năm 2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Trân trọng thông báo và kính mời

Chi tiết xem các file đính kèm

- TB triệu tập tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013.

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐH

- Mẫu Giấy ủy quyền

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon