NVT - Nhận được Quyết định của HOSE về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Ngày 26 tháng 03 năm 2014, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được công văn số: 111/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM ký ngày 26 tháng 03 năm 2014 về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Quyết định

Điều 1: Chuyển cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 28/03/2014.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2013 là: 20.613.997.399 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 là -89.941.073.192 đồng. Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc Quản lý thành viên, Giám đốc Giám sát giao dịch, Giám đốc Thông tin thị trường, Giám đốc Quản lý và Thẩm định niêm yết và Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon