NVT - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: Bổ sung nội dung tờ trình xin ý kiến cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay gửi tới Quý nhà đầu tư thông tin bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Nội dung bổ sung: Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung thành viên ban kiểm soát

Mục đích: Do nhu cầu mở rộng và phát triển của Công ty, số lượng các công ty thành viên gia tăng vì vậy nhằm tằng cường vai trò kiểm soát các hoạt động về điều hành, quản trị và kiểm soát các báo cáo tài chính của Công ty

Trân trọng,

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon