NVT - Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 03 tháng 05 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp theo số 65/2012/GCNCP-VSD-2.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Mã chứng khoán: NVT

Mã ISIN: VN000000NVT3

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)

Tổng số cổ phiếu đăng ký: 90.500.000 cổ phiếu (Chín mươi triệu năm trăm nghìn cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 905.000.000.000 đồng (Chín trăm linh năm tỷ đồng)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon