NVT - Công bố Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố: 

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Chi tiết xem file đính kèm.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 về kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Chi tiết xem file đính kèm.

- Tờ trình của HĐQT số 01/2013/HĐQT-TTr về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Chi tiết xem file đính kèm

- Tờ trình của HĐQT số 02/2013/HĐQT-TTr về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Chi tiết xem file đính kèm

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon