NVT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 18 tháng 04 năm 2013 Ông Nguyễn Xuân Thưởng - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu

- Mục địch thực hiện giao dịch: Năm giữ cổ phiếu

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon