NVT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 18 tháng 04 năm 2013 Ông Nguyễn Xuân Thưởng - thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu

- Mục địch thực hiện giao dịch: Năm giữ cổ phiếu

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon