NVT: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

Thông báo mời họp

Mẫu giấy xác nhận tham dự

Mẫu giấy ủy quyền

Thông báo và mẫu hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Tài liệu ĐHĐCĐ

Các Báo cáo tài chính kiểm toán

Các Quy chế ĐHCĐ

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon