NVT: Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian Đại hội: Dự kiến từ ngày 04 – 15 tháng 04 năm 2014

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hà Nội (Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau)

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

+ Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon