NVT: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2015

 

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015, cụ thể như sau:

 

1.      Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015

2.      Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3.      Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo thuận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

-      Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

-      Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015;

-      Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

-      Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

-      Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015;

-      Thông qua thù lao năm 2014 và định mức thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS;

-      Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

-      Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20 tháng 3 năm 2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.      Xác nhận tham dự Đại hội: Để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội được hoàn tất, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận đăng tải trên website của Công ty) và gửi về: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo đường bưu điện hoặc gửi fax (04. 39264952) trước 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2015.

6.      Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-   Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

-   Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực);

-   Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7.      Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: http://www.ninhvanbay.vn.

8.      Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 39264950/51                            Fax: 04. 39264952

Website: http://www.ninhvanbay.vn                 Email: ir@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền do cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.


Các tài liệu kèm theo:

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Tổng giám đốc

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo tài chính Công ty mẹ

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tờ trình của Ban kiểm soát

Thông báo về việc bầu cử/ứng cử HĐQT, BKS

Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy xác nhận tham dự

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon