NVT: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã CK: NVT) công bố thông tin về việc thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Mã chứng khoán: NVT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu                               

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03 tháng 4 năm 2013

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25 - 30 tháng 4 năm 2013

Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau)

Nội dung họp: Dự kiến các nội dung sau:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2013;

+ Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty;

+ Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 

 


 Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon