NVT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2016

 

Kính gửi: Toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016

2.      Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3.      Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo thuận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

3.1. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

3.2. Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016;

3.3. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;

3.4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

3.6. Thông qua định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;

3.7. Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;

3.8. Sửa đổi Điều lệ Công ty;

3.9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11 tháng 3 năm 2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.      Xác nhận tham dự Đại hội: Để bảo đảm công tác tổ chức Đại hội được hoàn tất, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận đăng tải trên website của Công ty) và gửi về: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo đường bưu điện hoặc gửi fax (04. 39264952) trước 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2016.

6.      Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-    Thông báo mời tham dự Đại hội (Thông báo này);

-    Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực);

-    Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7.      Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: http://www.ninhvanbay.vn.

8.      Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ sau:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 39264950/51                                  Fax: 04. 39264952

Website: http://www.ninhvanbay.vn                       Email: ir@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền do cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 

 

Lê Xuân Hải

Các tài liệu liên quan:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016

Mẫu giấy tờ ĐH

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon