NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan

Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG (TECHCOMBANK CAPITAL)

2. Tên nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết: LÊ THỊ VIỆT NGA

- Chức vụ hiện nay tại NVT: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Giám đốc Techcombank Capital

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu (4,96%)

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.000.000 cổ phiếu (13,22%)

6. Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

7. Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc khớp lệnh

8. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 07/12/2012 - 31/12/2012

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon