NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu NVT của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.420 cổ phiếu (0,06%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/10/2017 đến ngày 24/11/2017./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon