NVT: Thay đổi về Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Theo đó, Đại hội đã bầu ông John Joseph Ramos là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos được xác lập kể từ ngày 15/12/2014 theo Quyết định số 11/2014/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội cũng thông qua việc bầu ông Bernardi Djumiril giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

CV19.2015_HDQT.BKS

Các tin khác
NVT - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Belton Investments Limited
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon