NVT: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ nhiệm

Ngày 14 tháng 10 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Thomas Warren Shreve vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty thì ông Thomas Warren Shreve không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có đơn từ nhiệm gửi tới trụ sở chính của Công ty (ngày 14/10/2014).

Như vậy, hiện nay Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 khuyết 01 thành viên (có 08/09 thành viên theo quy định tại Điều lệ). Căn cứ khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị Công ty có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.

Trân trọng thông báo./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon