NVT: Ông Phan Doãn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ngày 18/3/2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được văn bản xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phan Doãn Hưng vì lý do cá nhân kể từ ngày 18/3/2013.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ông Phan Doãn Hưng chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 18/3/2013. Với việc thay đổi nhân sự này, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty hiện nay gồm 08 thành viên do ông Lê Xuân Hải là Chủ tịch, bà Lê Thị Thu Hà là Phó Chủ tịch.

Việc thay đổi nói trên sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon