NVT: Ông John Joshep Ramos - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ nhiệm

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Thư xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông John Joshep Ramos vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty thì ông John Joshep Ramos không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày có đơn từ nhiệm gửi tới trụ sở chính của Công ty (ngày 03/12/2014).

Như vậy, hiện nay Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 khuyết 01 thành viên (có 02/03 thành viên theo quy định tại Điều lệ). Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát này.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon