NVT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian tổ chức Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm 2018, tại TP. Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho các cổ đông Công ty là ngày 27 tháng 3 năm 2018. Các nội dung dự kiến của Đại hội cổ đông thường niên gồm:

-       Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

-       Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;

-       Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

-       Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

-       Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

-       Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

-       Sửa đổi điều lệ Công ty;

-       Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022);

-       Thông qua việc huy động nguồn vốn và tăng vốn đầu tư của Công ty vào Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp theo hình thức góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp;

-       Thông qua việc cấp các khoản cho vay cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp để duy trì hoạt động của dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp;

-       Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết xem file đính kèm:

HDQT_NQ 02.2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon