NVT- Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông năm 2012

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán NVT) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau:

 

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 3 năm 2012

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20 - 29 tháng 4 năm 2012

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội

- Nội dung họp: Dự kiến các nội dung sau:

+ Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2012;

+ Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và hương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011;

+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;

+ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng        cổ đông.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon