NVT: Hội đồng quản trị ban hành quyết định về việc thực hiện các giao dịch liên quan đến vốn góp tại Công ty con và Công ty liên kết

Ngày 08 tháng 6 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã han hành Quyết định về việc dùng vốn góp của Công ty tại các Công ty con và Công ty liên kết để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty và Công ty con như sau:

- Dùng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Hai Dung (Công ty con do Ninh Vân Bay hiện đang chiếm 90% trên tổng số 110.000.000.000 đồng vốn điều lệ) làm tài sản bảo đảm để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty TNHH Hai Dung; đồng thời để cầm cố, thế chấp, và bảo lãnh chuyển nhượng hoặc bán có kỳ hạn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần KỹThương Việt Nam (Techcombank) hoặc bên thứ ba do Techcombank chỉ định;

- Dùng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (Công ty liên kết do Ninh Vân Bay chiếm 29,2% trên tổng số 35.125.000.000 đồng vốn điều lệ) để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh chuyển nhượng hoặc bán có kỳ hạn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) hoặc bên thứ ba do Techcombank chỉ định.

Mục đích của các giao dịch liên quan đến vốn góp của Công ty tại công ty con và công ty liên kết nói trên là nhằm hỗ trợ cho Công ty con trong việc tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn phân bổ cho dự án đang triển khai của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm:

Quyet định số 05

Quyết định số 06

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon