NVT: Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3/2013

Ngày 14/11/2013, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2013. Liên quan đến nội dung công bố, Công ty đã có giải trình về lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3/2013.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3/2013 của Công ty đạt 15,9 tỷ đồng, biến động trên 10% so với Quý 3/2012 (âm 1 tỷ đồng) là do trong suốt thời gian qua, Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiến hành kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, dẫn đến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm mạnh, dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tăng 47% so với Quý 3/2012.

Đặc biệt là, ngay từ đầu năm 2013, Công ty cũng đã tiến hành tái cấu trúc tài chính và tăng vốn điều lệ thành công từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng, nên đã dùng toàn bộ số tiền tăng vốn để hỗ trợ tài chính cho các dự án nên thu nhập tài chính Quý 3/2013 tăng 4,8 lần so với Quý 3/2012.

Bên cạnh đó, trong kỳ Công ty còn nhận được khoản thuế thu nhập hoãn lại là 4 tỷ đồng.

Những yếu tố chủ yếu trên đã dẫn đến biến động về lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3/2013 so với cùng kỳ năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_GTBĐLN_Quy 3.2013


 


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon