NVT: Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2018

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018 theo Công văn số 630/UBCK-GSĐC ngày 24/01/2017.

Theo đó, thời hạn công bố các Báo cáo tài chính Quý và Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của Công ty trong năm tài chính 2018 được gia hạn công bố thông tin như sau:

- Đối với BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có): trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- Đối với BCTC bán niên đã được soát xét: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Đối với Báo cáo tài chính năm đã được soát xét của Công ty do Công ty không đề nghị gia hạn nên thời hạn công bố báo cáo này được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 630/UBCK-GSĐC

 

Nguồn: https://www.hsx.vn

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon