NVT: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Ngày 27 tháng 8 năm 2014, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) là cổ đông lớn của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thực hiện báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. Chi tiết như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu (6,63%)

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã bán (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 930.000 cổ phiếu (1,03%)

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.070.000 cổ phiếu (5,60%)

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0

- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Ngày thay đổi sở hữu: 26/8/2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon