NVT: Công bố việc bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới năm 2012 - 2017

Ngày 23/12/2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đó quyết định kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014, đồng thời bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017 (Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ).

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã tiến hành họp và bầu các chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Theo đó, từ ngày 23/12/2012, Hội đồng quản trị mới của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân bay có nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2012 - 2017 gồm 09 thành viên sau:

1.      Ông Lê Xuân Hải – Chủ tịch;

2.      Bà Lê Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch;

3.      Ông Hoàng Anh Dũng – Thành viên;

4.      Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Thành viên;

5.      Ông Vũ Ngọc Tú – Thành viên;

6.      Ông Phan Doãn Hưng – Thành viên;

7.      Bà Lê Thị Việt Nga – Thành viên;

8.      Ông Hồ Anh Ngọc – Thành viên;

9.      Ông Nguyễn Nam Sơn – Thành viên.

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon