NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu có bảo đảm, ký kết giao dịch với bên có liên quan của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon