NVT: Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 8 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quy định: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền điều chỉnh giảm, hoặc thay đổi phạm vi các ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ, với mục đích tiến tới việc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là không hạn chế”.

Căn cứ quy định nêu trên, ngày 08/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

- Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký sau khi điều chỉnh:

Tên ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.

6810


Chi tiết xem file đính kèm: QĐ 07/2016/QĐ-HĐQT


 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon