NVT: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 23 tháng 12 năm 2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và quyết định thông qua các nội dung quan trọng sau đây:
- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 605 tỷ lên 905 tỷ đồng.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014, quyết định số lượng thành viên, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Bien ban DHCD

Cong bo thong tin Nghi quyet DHCD

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon