NVT: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 1.023.978 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty và các khoản cho vay tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt để cơ cấu lại các khoản nợ và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

CV38.2017_CBTT_NQHDQT08

Các tin khác
NVT: Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 3 năm 2016
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon