NVT: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nội dung cụ thể của Đại hội xin xem Biên bản và Nghị quyết đính kèm.

BB.NQ.DHCD2015

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon