NVT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn

Ngày 18/7/2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn là ông David O'Neil - Giám đốc Asean Small Cap Fund như sau:

- Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: David O'Neil

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.298.980 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 809.170 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 2.108.150 cổ phiếu

- Ngày giao dịch thành cổ đông lớn thực hiện ngày 9/7/2012.

- Tổ chức có liên quan đến ông David O'Neil là Asean Small Cap Fund hiện đang nắm giữ 1.314.270 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu do ông David O'Neil và người có liên quan nắm giữ là 3.422.420 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,66%.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon