NVT: Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu kèm theo Chứng quyền năm 2014

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã phát hành thành công Trái phiếu kèm Chứng quyền theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03 tháng 8 năm 2014.

Tổng khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế là 230 tỷ đồng, đạt 100% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết xem file đính kèm.

CV51_BCKQPH

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon