NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương - tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu (6,63%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.500.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu (4,97%) 

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/8/2014 đến ngày 29/8/2014.

Các tin khác
NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon