NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - Hoàng Lê Việt

Ngày 18 tháng 9 năm 2014, cổ đông Hoàng Lê Việt là con của bà Lê Thị Thu Hà (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) và ông Hoàng Anh Dũng (Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.784.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,972%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.784.400 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.784.400 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%).

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối lại danh mục đầu tư.

Phương thức giao dịch: khớp lệnh.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/8/2014 đến ngày 17/9/2014./.

Các tin khác
NVT: Giải trình về kết quả kinh doanh Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 năm 2014
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon