Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiếp tục là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm

NQ06.HDQT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon