Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 19/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết về việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chi tiết xem file đính kèm

NQ03&04/2017/NQ-HDQT

Thong tin ung vien bau HĐQT

Thông tin ung vien bau BKS

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon