Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay  nhận được báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - cổ đông nội bộ liên quan đến ông Vũ Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT- kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

 

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2. Số CMND của người thực hiện giao dịch: 011950447 ngày cấp 01/8/1998 tại CA TP. Hà Nội

3. Điện thoại liên hệ:                                 Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Không.

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT (Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay).

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 cổ phiếu (0,07%).

7. Số tài khoản giao dịch: 073C001899 tại Công ty CP Chứng khoán Phố Wall.

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Vũ Ngọc Tú

9. Số chứng minh nhân dân của người có liên quan: 011797128

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

11. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ.

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 3.851.787 cổ phiếu (6,37%).

13.  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu.

14. Số lượng cổ phiếu đã mua: 0

15. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.000 cổ phiếu (0,07%)

16. Lý do không mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Thị trường biến động không theo dự kiến

17. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

18. Phương thức giao dịch:

19. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/01/2012 đến ngày 03/03/2012.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon