Đại hội đồng cổ đông Công ty CP BĐS DL Ninh Vân Bay quyết định thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu theo đúng trình tự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 20/01/2010, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết số 02/2010/NVB/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông qua Nghị quyết này, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư) 10 triệu cổ phiếu phổ thông để tăng vốn lên 605 tỷ đồng; niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ; hủy phương án tăng vốn lên 505 tỷ đồng lên 560 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2009 trước đó.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cũng quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán và giá phát hành, làm thủ tục chi tiết liên quan đến việc phát hành, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Chi tiết


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon