Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành họp và quyết định việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định các nội dung sau:

- Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

- Việc tăng vốn điều lệ lên 905.000.000.000 đồng thông qua phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Để triển khai thực hiện Quyết định này, cùng ngày Công ty đã gửi Thông báo tới Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/11/2012. Như vậy, theo đúng kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay sẽ diễn ra trong tháng 01/2013.

Chi tiết xem file đính kèm:

NVT_CBTT-trieu tap ĐHCĐ bất thường

NVT_TB ngày đăng ký cuối cùng

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon