Công ty CP BĐS DL Ninh Vân Bay thay đổi đăng ký kinh doanh
 
 
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

 

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 46/2010/NVB-TB

V/v: Thay đổi ĐKKD của Công ty niêm yết.

           Hà Nội, ngày  27 tháng 5 năm 2010       

 
 
  


.

      

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

                - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo tới quý cơ quan về những thông tin thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 24/5/2010 như sau:
 

1.  Rút ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Rút ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

 - Bán buôn vàng bạc và kim loại quý khác
 - Bán lẻ vàng bạc, đá quý và bán đá quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh.
2.  Bổ sung thông tin về Chi nhánh

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh số: 0102051941-001 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hoà cấp ngày 10/5/2010.

- Địa chỉ chi nhánh: 100/12 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Trên đây là các thông tin thay đổi liên quan đến Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay. Chúng tôi xin cam kết các thông tin là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

Trân trọng sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý cơ quan.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng giám đốc;

- Thư ký HĐQT;

- Website, HC-NS;

- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

 

 Ngô Thị Thanh Hải

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon