Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty về trụ sở chính của Công ty và việc huy động vốn đầu tư.

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố toàn văn Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon