Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố Nghị quyết và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 24 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thay đổi đăng ký kinh doanh về tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố toàn văn Nghị Quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm

Biên bản ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon